محصولات ما

محصولات

درب ضد سرقت طرح دو قاب آبنوس

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح ونوس و دو قاب آبنوس برجسته

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت با طرح های CNCبا روکش PVC

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت با طرح های CNCدر متنوع ترین طرح ها

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طراح سه قاب شطرنجی برجسته

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح سارای شیشه خور

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح برجسته پر فروش

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح ونوس شیشه خور

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت با طرح CNC

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت با طرح CNC

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح بیسکویتی CNC

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت کد C204

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرحCNCپر فروش

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح سه قاب شطرنجی با طرح CNC با روکش PVC

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح منبت ترک

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314

محصولات

درب ضد سرقت طرح شیشه خور

قیمت : خرید مستقیم از کارخانه

مشخصات فنی :
کف 18
ورق داخل سرتاسری
چهار چوب ورق 1/25
سایز استاندارد 210*110
قفل و یراق کاله ترک
رنگ پلی و اورتان خارجی
شماره جهت سفارش :
09351874935

09335184314